Language

Nederlands

Algemene Voorwaarden van Vi Vadi, hierna verder vernoemd als AlfaMale

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AlfaMale en op iedere tussen AlfaMale en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van AlfaMale. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. AlfaMale behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door AlfaMale erkend.
1.4 AlfaMale garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal AlfaMale bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van AlfaMale zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door AlfaMale geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij AlfaMale. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt AlfaMale zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt AlfaMale binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

 • opengebroken verpakkingen (kratten van AlfaMale)
 • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard      dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de             leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
 • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 • de levering van losse kranten en tijdschriften
 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij AlfaMale, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van AlfaMale. AlfaMale houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 AlfaMale respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 AlfaMale maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 1. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan AlfaMale) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan AlfaMale. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door AlfaMale gegrond worden bevonden, zal AlfaMale de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van AlfaMale bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van AlfaMale) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van AlfaMale gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van AlfaMale voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 AlfaMale is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens AlfaMale in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van AlfaMale en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt AlfaMale zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden AlfaMale slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van AlfaMale gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 AlfaMale kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen AlfaMale en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door AlfaMale op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 AlfaMale behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van AlfaMale gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

10.1  AlfaMale is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van AlfaMale alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3  AlfaMale behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is AlfaMale gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4  Indien AlfaMale bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Aansprakelijkheid

11.1  AlfaMale is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1  Eigendom van alle door AlfaMale aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij AlfaMale zolang de afnemer de vorderingen van AlfaMale uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van AlfaMale wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2  De door AlfaMale geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3  De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4  De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan AlfaMale of een door AlfaMale aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin AlfaMale haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht AlfaMale zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6  De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan AlfaMale.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1  Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
13.2  Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen AlfaMale en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Mechelen kennis, tenzij AlfaMale er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Adres AlfaMale:
De Noterstraat 31
2800 Mechelen
België

© 2015 AlfaMale (www.alfamale.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Alfamale (contact@alfamale.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. 

RETURNS & WARRANTY

Zichttermijn / herroepingsrecht

1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij AlfaMale. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt AlfaMale zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt AlfaMale binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

 • opengebroken verpakkingen (kratten van AlfaMale)
 • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard      dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de             leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
 • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 • de levering van losse kranten en tijdschriften

Garantie en conformiteit

1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan AlfaMale) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan AlfaMale. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
4 Indien klachten van de afnemer door AlfaMale gegrond worden bevonden, zal AlfaMale de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van AlfaMale bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van AlfaMale) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van AlfaMale gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van AlfaMale voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5 AlfaMale is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens AlfaMale in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van AlfaMale en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

ALCOHOL – TOBACCO & MINORS

Onder jongeren verstaan we naargelang de regelgeving min-zestienjarigen en min-achttienjarigen.

Het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan jongeren werd tot 10 januari 2010 geregeld door de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning van het  verstrekken van sterke drank en de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.

Door de wet van 10 december 2009 (B.S. 31 december 2009) houdende diverse bepalingen inzake gezondheid is nu de wet van 24 januari 1977 betreffende de gezondheid van de gebruiker op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, van toepassing: in een nieuw artikel 6 § 6 reglementeert de wet van 24 januari 1977 het verkopen, aanbieden en schenken van alcohol aan minderjarigen:

 • Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 % te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-16-jarigen.
  Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan 16.
 • Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-18-jarigen.
  Van elke persoon die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder dan 18 is.

Handhaving

Door producten en/of diensten aan te kopen op de website www.alfamale.be, waarbij vermeld staat dat deze enkel verkocht worden aan 18+, verklaart de koper naar eer en geweten te voldoen aan deze specifieke voorwaarde.

In geen geval kan AlfaMale verantwoordelijk gesteld worden voor het moedwillig achterhouden van de werkelijke leeftijd van de consument.

English

Terms and Conditions of Vi Vadi, referred to as AlfaMale in this document

 

 1. Acknowledgement and Acceptance of Terms & Conditions

By accessing, using or browsing the website you agree to be bound by its terms, conditions, disclaimers and limitations of liability (“Terms & Conditions”). AlfaMale may at any time revise the Terms & Conditions by updating this web page without providing notice to you. You are bound by any such revisions and should therefore periodically visit this page to review the then current Terms & Conditions.

 1. Limitation of Liability

Any liability of Royal Treatment Benelux in connection with goods or services supplied to you will, subject to any non-excludable liability for breach of conditions or warranties implied by legislation and to the maximum extent permitted by law, at the election of Royal Treatment Benelux be limited to:

 • in relation to goods:
  • be limited to the replacement only of faulty goods or repair of faulty goods;
  • the supply of our own equivalent goods ;
  • the payment of cost of replacing or repairing of faulty goods; or
  • the payment of cost of obtaining those equivalent goods; and
 • in relation to services:
  • the supplying of the services again; or
  • the payment of the cost of having the services supplied again.
 1. Disclaimers

You understand and agree that your use of the website is at your sole risk. The website is provided on an “as is” and “as available” basis.

You acknowledge and agree that, subject to the section dealing with “Limitation of Liability”, AlfaMale will not be liable to you or any other person for any direct, indirect, incidental, special, consequential or exemplary damages, including but not limited to damages for product liability, personal injury or negligence resulting from use of goods or services supplied to you, or on behalf of you, through the website.

 1. Copyright

All content included on the website and the products or services provided or sold by AlfaMale including the text, graphics, logos, icons, images, audio and video clips and software is the property of AlfaMale and/or its content supplier and protected by Belgium and international copyright laws.

You may not reproduce, retransmit, disseminate, sell, distribute, publish, broadcast, circulate or commercially exploit the information or the services found in the website in any manner without the express written consent of AlfaMale, or use such information or services for any unlawful or unauthorised purpose. Permission is granted to electronically copy and/or print hard copies of pages from the website solely for personal non-commercial purposes only.

If you believe any material contained in the website infringes your intellectual property, please notify AlfaMale of the alleged copyright infringement by e-mailing contact@alfamale.be

 1. Information Provided by You

If you purchase goods or services from the website or subscribe to the e-mail newsletter, we may require you to provide your name, address, e-mail address, credit card or other details (“customer information”). You agree to provide AlfaMale with current, complete and accurate customer information when asked to do so by the website or an employee of AlfaMale.

If you submit suggestions, ideas, comments, questions or other information (“material”) to AlfaMale you are responsible for such material and responsible for the consequences of any material you provide. The material shall not:

 • be false, misleading or fraudulent;
 • infringe any intellectual property rights;
 • violate any law, statute or regulation;
 • be obscene, threatening or defamatory; or
 • contain any viruses, worms or other harmful components that are intended to damage, interfere with, intercept or expropriate any software, hardware, system or data.

AlfaMale reserves the right to edit, restrict or remove any material you provide for any reason at any time. AlfaMale takes no responsibility and assumes no liability for any material posted by you or any third party.

By submitting any material to us, you agree that AlfaMale may use your material for any purpose, including reproduction, transmission, publication, broadcast or posting.

Any material you submit to AlfaMale will be treated in accordance with our Privacy Policy

 1. Privacy

AlfaMale is committed to protecting your privacy. Our privacy policy constitutes part of these Terms & Conditions.

 1. Privacy Policy

Unless given consent to do otherwise, AlfaMale will only collect and use personal information as set out below.

 1. Collecting Your Personal Information

When you visit the website, we may occasionally ask you to provide us with some personal information. This may include your name, mailing address, e-mail address, contact details and payment details. Other information may also be collected with your permission from time to time including preferences such as likes and dislikes.

In some cases, we may also collect technical information provided through the use of Cookies. This may include the internet protocol (IP) address used to connect your computer to the internet, browser type and version, operating system and the internet link or banner advertisement from which you linked to the website.

Cookies are files that your web browser transfers to your computers hard drive. It enables us to recognise your browser and welcome you back to the website. It does not identify you personally and does not give access to your computer or be used to deliver viruses. Most browsers are pre-set to accept cookies but if you prefer, you can disable it or warn you when cookies are used. We recommend that you leave your cookies enabled.

 1. Using Your Personal Information

Information that we collect from you may be used to:

 • Provide the products and services you have requested;
 • Contact you when we experience difficulty in fulfilling your request;
 • Communicate to you new products and services, promotions or offers; and
 • Better understand our customer base and improve our products and services.

Note we only send out periodical communications to people who have “opted in” to receive it. We do not send out “spam” to our members and honour their right to privacy.

 1. Disclosing Your Personal Information

AlfaMale will only disclose your personal information:
To third party service providers that AlfaMale has engaged to perform functions on our behalf such as order fulfilment, delivery, credit card payment authorisation and marketing. Your information will only be used to perform their appropriate functions and not for other purposes;

 • To appropriate authorities relating to suspected fraudulent activities;
 • To verify the information provided and protect you from fraud; or
 • If required to do so by law.

Information about our customers is an important part of our business and we are not in the business of selling it to others.

 1. Accessing Your Personal Information

You can view and update the personal information you provide us by:
Using the “My Account”

 1. Security of Your Personal Information

We endeavour to take all reasonable steps to prevent unauthorised access to your personal information. All user contact information is stored on secure servers if in digital format, or in locked areas if in hardcopy format and accessible only by a limited number of employees. All credit card information is transmitted using Secure Socket Layer (SSL) technology and encrypted by PayPal using 128 bit SSL.

However, security of communications over the internet cannot be guaranteed and you do so at your own risk. AlfaMale will not be held responsible for events arising from unauthorised access to personal information.

 1. Links to Other Sites

The website may contain links to other websites that may collect personal information from you. This privacy policy has no application to these websites and AlfaMale is not responsible for the privacy practices or the content of such sites.

 1. Membership

You may not have more than one active membership, whether this is by use of name, e-mail address, an alias or combination thereof. If you breach this condition, you may be liable for the recovery of any benefits obtained this way, such as gift vouchers, promotional benefits and the value therein.

Membership accounts are non-transferable. You may update, edit or terminate your membership account at any time. You agree to maintain and update the information as supplied by yourself to ensure accuracy at all times.

You are responsible for maintaining the confidentiality of your membership account and password and for restricting access to your computer, and you agree to accept responsibility for all activities that occur under your membership account or password.

 1. Product Information

Although we make every effort to ensure that products are in stock when so indicated and that information and prices concerning products and services listed on the website are accurate, the prices and availability of such products and services are subject to change without notice. If a product or service has been listed at an incorrect price, AlfaMale reserves the right to refuse or cancel your order for that product or service even if your order has been confirmed. Your receipt of confirmation of an order from us does not signify our acceptance of that order, and we may cancel such order or supply less than the quantity you ordered.

If you have any questions or require more detailed specifications concerning a product or its use, you should contact the products manufacturer.

 1. Placing and Accepting Orders

Orders will not be despatched until payment in full has been received and AlfaMale is satisfied with the integrity of the order.
Without limiting the operation of any Terms & Conditions therein, AlfaMale takes no responsibility for any loss or damage caused by late delivery or cancellation of an order or a product.

Placement of an order by you constitutes an offer to enter into an agreement with us (“your offer”). AlfaMale will e-mail you an Order Confirmation for the sole purpose of confirming the details of your offer. The Order Confirmation does not constitute an acceptance of your offer or reflect the status of your order in any way.

 1. Cancellation by Us

AlfaMale reserves the right not to provide goods or services, terminate membership accounts or cancel orders (or part thereof) at our sole discretion at any time. Without limiting the operation of other Terms & Conditions, we will not be held liable for loss or damage arising from exercising these rights.

 1. Cancellation by You

If you need to cancel an order, please immediately e-mail contact@alfamale.be. Our agreement with you commences once we have both confirmed your order and processed your payment. Once we have accepted payment for an order, cancellation of the order is within our sole discretion.

 

 1. Delivery

Obligation is on you to enter the correct delivery address at time of ordering. Should you enter the wrong address, we are not obliged to re-send the order to the correct address at our expense.

We provide an estimated date for delivery but while we make every effort to deliver by this time, all dates are estimates only. We engage Belgium Post and other courier partners who we believe will do their best to deliver by the estimated delivery date.

Please note that all items in transit are at the risk of the purchaser having been despatched in good faith by us via courier or Belgium Post. We maintain despatch documentation to enable the purchaser to prove despatch has taken place and for the purchaser to obtain compensation through the post or undertake insurance prior to despatch.

Without limiting the operation of other Terms & Conditions therein:

 • We will not accept liability for any loss or damage arising from a late delivery;
 • You agree that late delivery does not constitute a failure of our agreement, and does not entitle you to cancel your order; and
 • We will not accept liability for any loss or damage arising from items lost, stolen or damaged after delivery has taken place.

 

 1. Returns and Exchanges

Due to the personal care nature of our products, we do not exchange or refund goods unless they were damaged or faulty when delivered.

 1. Goods Damaged or Faulty on Delivery

Except where required by law, you must return damaged goods within 14 days of receipt. AlfaMale will not refund the cost of delivery to return damaged or faulty goods.

Upon receipt of the returned defective or damaged product, we will despatch your replacement items via standard delivery, at our expense. If the replacement item is not available in stock we will refund the original product price and delivery cost via the original method of payment. Please allow up to 14 days for refunds to be processed upon our receipt of goods.

 1. Promotions and Competitions

Other terms & conditions not listed herein and applying to Alfamale.be promotions and competitions are incorporated into these Terms & Conditions. Unless expressly stated, to the extent that the other terms & conditions are not incompatible with the Terms & Conditions herein, the other terms & conditions will be in addition to the Terms & Conditions herein. To the extent that the other terms & conditions are incompatible with the Terms & Conditions therein, the other terms & conditions prevail.

 1. Links to Other Websites and Services

AlfaMale is not responsible for, and makes no warranties or claims with respect to any websites linked directly or indirectly via the website.

Any such website is independent from the website and AlfaMale has no control over, or responsibility with respect to the information provided or activities undertaken by such website.

The appearance of a website link does not mean that AlfaMale endorses such websites. When leaving the website, please be aware our Terms & Conditions and other policies no longer govern.

 1. Release and Indemnity

You agree to waive any and all claims that you know have or may have in the future against AlfaMale which relate to or are incidental to any transaction.

You agree to indemnify and hold AlfaMale harmless from and against any and all claims, loss or expense that may be incurred by AlfaMale which relate to or are incidental to the performance of its duties as described in these Terms & Conditions including all costs of defending itself against a claim by any other person and/or as a result of you taking any action or refraining from taking any action or instituting or defending any action or legal proceeding.

You further agree to indemnify and hold AlfaMale harmless from any claim made by any third party due to or arising out of your use of the website, the violation of these Terms & Conditions by you, or the infringement by you, or other users of the website using your membership account, of any intellectual property or other right of any person or entity.

 1. Language

You agree with this Terms & Conditions in the languages Dutch, French or English, when you do this AlfaMale assumes you have read this Terms & Conditions, even when your mother language is not Dutch, French or English. AlfaMale is not responsible for, and makes no warranties or claims.

 1. General

These Terms & Conditions are governed and construed in accordance with the laws of Mechelen, Belgium, without reference to its conflict of law rules. You agree to irrevocably and unconditionally submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Mechelen.
Headings are for reference purposes only and in no way define or limit the scope of a section. The invalidity or unenforceability of any provision of these Terms & Conditions shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions. The Terms & Conditions shall be binding on and inure to the benefit of each of our respective successors.

Right of withdrawal
1 If there is a consumer, in accordance with the Law on Distance sales (Article 7:5 of the Civil Code), the buyer has the right to return (a part of) the goods within a period of 14 working days without giving a reason. This period begins when the ordered goods are delivered. If the customer delivered goods after expiration of this period to AlfaMale, the purchase is a fact.The customer is obliged, before proceeding to return accordingly within the period of 14 days after delivery to notify AlfaMale in writing.The customer must prove that the goods delivered are returned on time, for example by means of a proof of mail delivery. Return of the goods must be in original packaging (including accessories and documentation) and in new condition. If the goods have been used, encumbered or in any way damaged, the right of rescission within the meaning of this paragraph will no longer be valid. Subject to the provisions in the preceding sentence, AlfaMale ensures that within 30 days after receipt of the return, the full purchase price including the shipping to the customer will be refunded. The return of the goods delivered is the sole responsibility and risk of the buyer.2 Right of withdrawal does not apply to:

 • Opened crates
 • Service agreements, when the service has already taken place after agreement of the client.
 • Products or services that are subject to market fluctuations in price or specifications, where the supplier has no influence and happen within the terms of the right of withdrawal
 • Goods or services that are specifically made for the client, or that have a clear personal character
 • Products with expiration dates within 14 days
 • Sealed products that are opened
 • Products that cannot be returned because of there characteristics, for example. hygiene, expiration dates or outdated
 • Papers or magazines

Warranty and Conformity

1 The operator guarantees that the products and / or services meet the contract specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usability and the existing legal provisions on the date of the conclusion of the contract and / or government regulations.

2 By the trader, manufacturer or importer provided guarantee does not affect the rights and claims that consumers in respect of a failure to fulfill the obligations of the employer against the employer to claim under the law and / or the distance contract.

3 Should the goods be delivered faulty, inadequate or incomplete, then the customer (before returning the goods to AlfaMale) has to notify these defects within 2 months after discovery of the defect in writing to AlfaMale. Return of Goods must be in original packaging (including accessories and documentation). Commissioning after detection of failure, damage occurring after detection of failure, encumbrance and / or resale after detection of failure, does the right to claim and return void.

4 If the customer complaints are found justified by AlfaMale, AlfaMale will delivered to consumer choice a free of charge repair or a replacement. Any liability of AlfaMale in damage is limited to a maximum of the invoice amount of the relevant property, or (at the discretion of AlfaMale) to the maximum in the case concerned the liability of AlfaMale amount covered. Any liability of AlfaMale for any other form of damage is excluded, including additional compensation in any form whatsoever, compensation for indirect or consequential damages or damages for lost profits.

5 AlfaMale is not liable for damages caused intentionally or equivalent recklessness of non-managerial staff.

6 This warranty does not apply if: A) as long as the purchaser at AlfaMale is in default; B) the customer has parried the delivered goods themselves and / or processed by third parties to repair / or edit. C) delivered to abnormal conditions have been exposed or otherwise careless handling or contrary to the instructions of AlfaMale and / or instructions on the packaging;

ALCOHOL – TOBACCO & MINORS

Among young people we mean depending on the regulatory minus sixteen year olds and minus eighteen year olds.

The provision of alcoholic beverages to young people was regulated until January 10, 2010 by the Act of 28 December 1983 on the authorization of providing liquor and the Decree of 14 November 1939 on the punishment of drunkenness.

By the law of December 10, 2009 (December 31, 2009 BS) containing various provisions relating to health applies the law of 24 January 1977 on the health of consumers in terms of food and other products: a new Article 6 § 6 regulates the Law of 24 January 1977, the selling, offering and serving alcohol to minors:

It is forbidden to sell, donate or offer any product where the actual alcohol content is higher than 0.5% to sell, to minus-16 year olds.

For every person who wants to purchase drinks or products based on alcohol, may be asked to prove that he or she is older than 16.

It is forbidden to sell, donate or offer liquor, as defined in Article 16 of the Law of 7 January 1998 on the structure and rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages, to minus-18 year olds.

For every person who wants to buy liquor, may be asked to prove that he or she is older than 18.

Enforcement

When purchasing products and/or services offered on the website www.alfamale.be, which states that these only be sold to 18+, the buyer declares to conscientiously meet this specific requirement.

Under no circumstances, AlfaMale can be held responsible for the willful concealment of the actual age of the consumer.

Français

Cette page décrit la réglementation applicable sur le site internet de Vi Vadi (AlfaMale) concernant la protection de la vie privée, ainsi que le traitement de toute information qui est collectée pendant ou à l’occasion de votre visite sur ce site Internet.

Objectif du traitement des données à caractère personnel

Lors de l’enregistrement sur ce site Internet et/ou lors de l’insertion d’une commande, un certain nombre de données à caractère personnel vous seront demandées. Ces données à caractère personnel sont nécessaires pour un fonctionnement correct et efficace du webshop. Les données sont utilisées afin de pouvoir vous livrer les biens et services sollicités.

Traitement des données à caractère personnel et liste des personnes qui ont accès aux données traitées

Les données fournies sont enregistrées dans les fichiers de AlfaMale. Les données pourront être uniquement traitées, dans la mesure où leur traitement s’avère nécessaire pour l’exécution de la convention que vous avez conclue avec AlfaMale.

Vos données à caractère personnel ne seront pas vendues ni transmises à des tiers, ni rendues publiques.

AlfaMale conserve toutefois le droit d’utiliser vos données ou de les rendre publiques, lorsque la réglementation l’exige, lorsque le traitement est pour vous d’un intérêt vital, lorsque le traitement doit être réalisé afin de remplir une tâche d’intérêt public ou encore lorsque le traitement des données est nécessaire afin de défendre un intérêt en justice.

Vos droits relatifs à la collecte des données

Vous avez le droit de consulter vos données et de les modifier. Vous avez également le droit de vous opposer, sans frais, à l’usage de vos données pour marketing direct.

Cookies

Les cookies sont des petits fichiers qui sont sauvegardés temporairement sur votre disque dur, via le site Internet. Ces petits fichiers facilitent la navigation et contribuent grandement à la facilité d’emploi du site Internet.

Si vous souhaitez être informé par votre navigateur Internet lors de la transmission d’un cookie, vous pouvez adapter vos paramètres de navigation.

Si vous souhaitez ne pas recevoir de cookies, vous pouvez opter, dans vos paramètres de navigation, pour « ne pas autoriser les cookies ». Vous ne recevrez alors plus de cookies. Ceci peut cependant impliquer la perte de fonctionnalités et la perte de facilités d’emploi sur le site Internet.

 

Liens vers d’autres sites internet

Les liens qui sont enregistrés sur le site internet sont simplement mentionnés à titre informatif. En dépit d’un contrôle attentif sur le contenu, aucune responsabilité ne pourra être sollicitée, ni pour le contenu de liens externes, ni pour le respect de la réglementation en matière du traitement des données à caractère personnel, cette réglementation étant identique à celle-ci définie ci-dessus. Lors de l’accès à des liens externes, il y a lieu de consulter, au préalable, la privacy policy du site internet concerné.

 

Le vendeur livre à l’acheteur le bien convenu. Les dispositions relatives à l’obligation de fournir une garantie légale sont d’application, en vertu de l’article 1649bis du Code civil (décrire éventuelle de quelle manière le client peut faire usage de la garantie légale en cas de non- conformité).

 

Tant que les biens livrés n’ont pas été payés, le vendeur en reste propriétaire.

Non-paiement

En cas de non-paiement de la facture endéans le délai fixé, des intérêts de retard équivalant aux intérêts légaux sont dus, à partir de la date d’échéance et ce, sans mise en demeure préalable. En outre, une indemnité forfaitaire de 10 % est due sur le montant total de la facture, avec un minimum de 50 euro.

CONFIDENTIALITÉ – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :
Sauf si le Vendeur en a convenu autrement, l’Acheteur n’est en aucun cas autorisé à publier une quelconque information confidentielle ou appartenant au Vendeur. Tous les brevets, nom de marque, droits d’auteur et/ou tout autre droit de propriété intellectuelle et/ou tout renseignement exclusif ou confidentiel relatif au Produit demeureront la propriété du Vendeur ou de son donneur de licence, selon le cas, et rien ne sera considéré dans ce contexte comme l’octroi implicite ou de quelque manière que ce soit à l’Acheteur d’un quelconque droit, titre ou intérêt, ou d’une quelconque licence soumise à un quelconque droit de propriété intellectuelle, information confidentielle ou de tout autre secret professionnel qui appartient à présent ou à l’avenir au Vendeur.
Le logiciel mis à la disposition de l’Acheteur par le Vendeur demeurera toujours la propriété exclusive du Vendeur ou du donneur de licence. L’Acheteur respectera toujours les conditions de la licence que le Vendeur ou le donneur de licence imposera. Dans ce contexte, le Vendeur octroie à l’Acheteur une licence non exclusive permettant d’utiliser le logiciel uniquement pour le fonctionnement des Produits livrés.
Le Vendeur autorise également l’Acheteur à transmettre la licence d’utilisation du logiciel à l’utilisateur final auquel l’Acheteur vendrait les Produits.

 

COMPÉTENCE : Tous les litiges auxquels le présent accord pourrait donner lieu relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux de Malines. Toutes les ventes sont soumises au droit belge.

 

Droit de rétractation1 Si il y a un consommateur, conformément à la loi sur les ventes à distance (article 7: 5 du Code civil), l’acheteur a le droit (une partie de) de retourner la marchandise dans un délai de 14 jours ouvrables sans donner une raison. Cette période commence au moment où les produits commandés sont livrés. Si le client retourne les produits livrées à AlfaMale après l’expiration de cette période, l’achat est finale. L’achteur est tenu, avant de procéder à retourner en conséquence dans le délai de 14 jours après la livraison de notifier par écrit AlfaMale.Le client doit prouver que les marchandises livrées sont retournés à temps, par exemple au moyen d’une preuve de la livraison du courrier. Retour de la marchandise doit être dans son emballage d’origine (y compris les accessoires et la documentation) et à l’état neuf. Si les marchandises ont été utilisés, grevé ou endommagé de quelque façon, le droit de résiliation est périmée. Sous réserve des dispositions de la phrase précédente, AlfaMale assure que dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration, le prix d’achat total, y compris l’expédition au client sera remboursé. Le retour de la marchandise livrée est de la seule responsabilité et le risque de l’acheteur.2 Droit de rétractation ne concerne pas:

 • Caisses ouvertes
 • Les ententes de service, lorsque le service a déjà eu lieu après accord du client.
 • Produits ou services qui sont soumis aux fluctuations du marché en prix ou spécifications, lorsque le fournisseur n’a aucune influence et se produisent dans les termes de droit de rétractation
 • Des marchandises ou des services qui sont spécifiquement réalisés pour le client, ou qui ont un caractère personnel
 • Produits avec des dates d’expiration dans les 14 jours
 • Produits scellés qui sont ouverts
 • Les produits qui ne peuvent être renvoyés à cause des caractéristiques, par exemple. l’hygiène, les dates d’expiration ou pas à jour
 • Documents ou magazines

Garantie et conformité

1 L’opérateur garantit que les produits et / ou services sont conformes aux spécifications du contrat énoncées dans l’offre, les exigences raisonnables de fiabilité et / ou la facilité d’utilisation et les dispositions juridiques existantes à la date de la conclusion du contrat et / ou la réglementation gouvernementale.

2 Par la garantie commerçant, fabricant ou de l’importateur fournies ne modifie pas les droits et réclamations que les consommateurs à l’égard d’un manquement à l’obligation de l’employeur contre l’employeur de réclamer en vertu de la loi et / ou le contrat à distance.

3 les marchandises doivent être livrées défectueux, inadéquate ou incomplète, le client (avant de retourner la marchandise à AlfaMale) doit notifier ces défauts dans les 2 mois après la découverte du défaut par écrit à AlfaMale. Retour de marchandises doit être dans son emballage d’origine (y compris les accessoires et la documentation). Mise en service après la détection de l’échec, des dommages survenant après la détection de l’échec, de la charge et / ou de la revente après la détection de l’échec, fait le droit de réclamer et renvoyer non valable.

4 Si les plaintes des clients se trouvent justifiées par AlfaMale, AlfaMale sera livré au choix du consommateur un libre de réparation gratuite ou un remplacement. Toute responsabilité de AlfaMale des dommages est limitée à un maximum du montant de la facture de l’établissement concerné, ou (à la discrétion de AlfaMale) au maximum dans le cas concerné la responsabilité du montant AlfaMale couverte. Toute responsabilité de AlfaMale pour toute autre forme de dommages est exclue, y compris une indemnité supplémentaire, sous quelque forme que ce soit, des dommages et intérêts ou dommages directs ou indirects pour perte de profits.

5 AlfaMale n’est pas responsable des dommages causés intentionnellement ou imprudence équivalent de non-cadres.6 Cette garantie ne couvre pas les cas suivants: A) aussi longtemps que l’acheteur au AlfaMale est en défaut; B) le client a paré les marchandises livrées elles-mêmes et / ou transformés par des tiers pour réparer / ou modifier. C) livrées à des conditions anormales ont été exposés ou la manipulation négligente ou autrement contraire aux instructions de AlfaMale et / ou des instructions sur l’emballage;

ALCOOL – TABAC ET MINEURS

Parmi les jeunes, nous entendons des moins de seize ans et moins de dix-huit ans en function de réglementaires.

La fourniture de boissons alcoolisées aux jeunes a été réglementé jusqu’au 10 Janvier 2010 par la loi du 28 Décembre 1983 relative à l’autorisation de fournir des boissons alcoolisées et du décret du 14 Novembre 1939 relative à la répression de l’ivresse.

Par la loi du 10 Décembre 2009 (31 Décembre, 2009 BS) contenant diverses dispositions relatives à la santé applique la loi du 24 Janvier 1977 relatif à la santé des consommateurs en termes de nourriture et d’autres produits: un nouvel article 6 § 6 réglemente la loi du 24 Janvier 1977, la vente, l’offre et de servir de l’alcool aux mineurs:

Il est interdit de vendre, donner ou d’offrir tous les produits où la teneur en alcool réelle est plus que 0,5%, à moins-16 ans.

Pour chaque personne qui veut acheter des boissons ou des produits à base d’alcool, il peut être demandé de prouver qu’il ou elle a plus que 16 ans.

Il est interdit de vendre, donner ou d’offrir des boissons alcoolisées, telle que définie à l’article 16 de la loi du 7 Janvier 1998 sur la structure et les taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées, à moins-18 ans.

Pour chaque personne qui veut acheter de l’alcool, il peut être demandé de prouver qu’il ou elle a plus que 18 ans.

Mise en application

Lors de l’achat de produits et / ou services proposés sur le site www.alfamale.be, qui stipule que ceux-ci ne soient vendus q’ à 18+, l’acheteur déclare pour répondre consciencieusement cette exigence spécifique.

En aucun cas, AlfaMale peut être tenu responsable de la dissimulation intentionnelle de l’âge réel de la consommation.